10 marca 2018

Moje publikacje

Wysota, M. (2015). Satysfakcja małżeńska i percepcja stylu komunikacji partnera wśród polskich dorosłych będących w  związku małżeńskim. Annales Universitati Paedagogicae Cracoviensis: Studia Psychologica VIII, 163-167.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2015). Różnice międzypłciowe w percepcji miłości i życia  seksualnego u polskich młodych dorosłych. Annales Universitatis Paedagogicae  Cracoviensis: Studia Psychologica VIII,148-152.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2015). An investigation of the predective role of identity dimensions for young adults’ marital beliefs. Psychologia Społeczna. (przyjęty do druku)

Wysota, M., Pilarska, A., Adamczyk. K. (2014). Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości. Psychologia Rozwojowa, 2(19), 103-120.

Rękosiewicz, M., Wysota, M. (2013). Konstrukcja i użycie Kwestionariusza Percepcji Stylów Wychowawczych (KPSW). Polskie Forum Psychologiczne, 4 (19), 495-504.

Wysota. M. (2012). Znaczenie otwartości w komunikacji małżeńskiej dla powodzenia związku. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XXII, 59-77.