25 września 2016

Moje publikacje

Wysota, M. (2015). Satysfakcja małżeńska i percepcja stylu komunikacji partnera wśród polskich dorosłych będących w związku małżeńskim. Annales Universitati Paedagogicae Cracoviensis: Studia Psychologica VIII, 163-167.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2015). Różnice międzypłciowe w percepcji miłości i życia seksualnego u polskich młodych dorosłych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Psychologica VIII,148-152.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2015). An investigation of the predective role of identity dimensions for young adults’ marital beliefs. Psychologia Społeczna.

Wysota, M., Pilarska, A., Adamczyk. K. (2014). Specyfika funkcjonowania rodziny w percepcji adolescentów i młodych dorosłych a formowanie się ich tożsamości. Psychologia Rozwojowa, 2(19), 103-120.

Rękosiewicz, M., Wysota, M. (2013). Konstrukcja i użycie Kwestionariusza Percepcji Stylów Wychowawczych (KPSW). Polskie Forum Psychologiczne, 4 (19), 495-504.

Wysota. M. (2012). Znaczenie otwartości w komunikacji małżeńskiej dla powodzenia związku. Roczniki Socjologii Rodziny, t. XXII, 59-77.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2014). Functioning of young adults in a changing world. Poznań: LIBRON.

Adamczyk, K, Wysota, M. (2015). Various aspects of young adults’functioning. Poznań:
LIBRON.

Wysota, M. (2014). Subjective and objective indicators of adulthood. In: K. Adamczyk, M.

Wysota (Eds.), Functioning of Young Adults in a Changing World (pp. 17-34). Poznań: LIBRON.

Marczak, M. (2011). Przemiany postaw i zachowań seksualnych młodzieży. W: G. Iniewicz,

M. Mijas (red.), Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia (s. 89-98). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marczak, M. (2011). Różnice rodzajowe w psychopatologii. W: K. Palus (red.), Płeć – między ciałem, umysłem i społeczeństwem (s. 105-116). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Wysota, M. (2015). Wywiad motywujący jako metoda pracy z pacjentem uzależnionym. Wspólne Tematy, 3, 20-24.

Adamczyk, K., Wysota, M. (2015). Czy postawy wobec małżeństwa i miłości mają związek z posiadaniem partnera życiowego? Wspólne Tematy, 2, 36-39.

Wysota, M. (2014). Procedura „Niebieskie Karty” – problemy i refleksje. Świat Problemów, 11(262), 9-13.

Wysota, M., Adamczyk, K. (2014). Czy jestem już dorosły? Remedium, 11 (260), 8-10.

Wysota, M. (2014). Rodzina z problemem alkoholowym. Sygnał – magazyn wychowawcy,
5 (018), 24-26.

Wysota, M. (2012).Kiedy ludzie odchodzą – cz. III. Remedium, 2 (228), 22-23.

Wysota, M. (2012).Kiedy ludzie odchodzą – cz. II. Remedium, 1 (227), 22-23.

Wysota, (2011). Kiedy ludzie odchodzą – cz. I. Remedium, 12 (226), 22-23.

Marczak, M. (2011). Strategie rozwiązywania konfliktów. Remedium, 5 (219), 29.

Marczak, M. (2011). Styl przywiązania a relacje społeczne w dorosłości. Remedium, 2 (216),
30 – 31.